กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
 2. พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 3. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 4. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 5. พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 6. พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
 8. พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
 9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2562
 11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
 12. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562
 13. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
 14. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562
 15. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
 16. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562
 17. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 18. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562
 19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548. แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
 20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ..2561
 21.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น.๒๕๕๗