ช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์

1.ร้องเรียนด้วยตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

2.เบอร์โทรศัพท์   055-450478

3.ทางเพจ    องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง   

4.ทางเว็บไซต์ www.failuang.go.th

5.สายด่วน นายก  082-7708229