ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดืิอนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564/วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดืิอนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564/วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) เพื่อใช้ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น