ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรณีมี ๑๐ หมู่บ้านขึ้นไป)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรณีมี ๑๐ หมู่บ้านขึ้นไป)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังต่อไปนี้
  • ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ (๑) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อย แปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(๓) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง
  • ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
(๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
  • ข้อ ๓ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคน จะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนเงินตามข้อ ๒
  • ข้อ ๔ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคน จะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินตามข้อ ๒
  • ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมีกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น