คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

  • คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา

  • คู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

  • คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ (1)

  • คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

  • คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของพนักงานส่วนตำบล

  • คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี