สภาพข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงมีการดำเนินงานและบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

ขนาดและที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล ปัจจุบัน มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ บ้านท้องลับแลพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตำบลฝายหลวง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลับแล ห่างจากอำเภอเมืองลับแล 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 83 ตารางกิโลเมตร 51,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเทศบาลตำบลหัวดง,ตำบลแม่พูล , ตำบลนานกกก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลศรีพนมมาศ และ ตำบลชัยจุมพล
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าเสา
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลฝายหลวงมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง สภาพดินในพื้นที่ราบเป็นดินดำและดินเหนียว ในส่วนของภูเขามีสภาพเป็นดินเหนียวและดินลูกรัง

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน มิถุนายน มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแน่น ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน กุมภาพันธ์ มีสภาพอากาศหนาว ถึง หนาวจัดอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 16 องศาเซลเซียสและลดต่ำลงจนถึง 6 องศาเซลเซียส

การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง มีพื้นที่ในเขตการปกครอง

จำนวน 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 1. หมู่ที่ 1 บ้านเชียงแสน
 2. หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท่วม
 3. หมู่ที่ 3 บ้านนารี
 4. หมู่ที่ 4 บ้านม่อนป่างิ้ว
 5. หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเอี้ยง
 6. หมู่ที่ 6 บ้านต้นม่วง
 7. หมู่ที่ 7 บ้านท้องลับแล
 8. หมู่ที่ 8 บ้านท่วมแล้ง
 9. หมู่ที่ 9 บ้านวัดป่า
 10. หมู่ที่ 10 บ้านท้องลับแลพัฒนา
 11. หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา
 12. หมู่ที่ 12 บ้านต้นม่วงใต้
 13. หมู่ที่ 13 บ้านปากทางเหนือ

อาชีพ

 • อาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80
 • อาชีพค้าขายร้อยละ 10
 • อาชีพเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 5
 • อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5

การคมนาคม  ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 1 สาย ต่อเขตเทศบาลลับแลควบคุม – เขาน้ำตก หมายเลข 1043 ความยาว 3.417 กิโลเมตร ผ่านตำบลฝายหลวงหมู่ที่ 1,2,5,6,9