ข่าวประชาสัมพันธ์

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประจำปี 2566

ดาวโหลด…..PDF

ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี 2565

ผู้มีป้ายไว้ในครอบครอง ซึ่งได้แก่ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบ การค้าหรือประกอบการเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นๆอันจะต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษี พ.ศ.2510 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายได้ ภายในเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ตามมาตรา 25 และ มาตรา 35

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง ประจำปี 2565

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง ประจำปี 2565

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง จึงให้พนักงานสำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ที่ 433/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตตำบลฝายหลวง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลฝายหลวง อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ตามที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง กำหนดวันลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง ผู้สนใจสามารถรับใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

ดาวโหลดเอกสารการรับสมัคร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรณีมี ๑๐ หมู่บ้านขึ้นไป)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ (กรณีมี ๑๐ หมู่บ้านขึ้นไป)
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงออกประกาศกำหนดจำนวนเงิน ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังต่อไปนี้
  • ข้อ ๑ เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ดังนี้ (๑) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง
(๒) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้อย แปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงวันเลือกตั้ง
(๓) กรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง จนถึงวันเลือกตั้ง
  • ข้อ ๒ ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
(๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
  • ข้อ ๓ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่มีการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคน จะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนเงินตามข้อ ๒
  • ข้อ ๔ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและการรับสมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคน จะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินตามข้อ ๒
  • ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมีกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายขึ้นใหม่

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง