ลำดับ หลักสูตร วันเริ่มอบรม วันเริ่มสิ้นสุดอบรม สถานที่
1 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 33 25/01/2017 28/01/2017 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
2 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 25/01/2017 25/01/2017 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
3 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 25/01/2017 25/01/2017 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ สนับสนุนระบบการพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 26/07/2017 26/07/2017 สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาบุคลากร
5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ (VISITOR) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 29/08/2017 01/09/2017 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่
7 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษ (VISITOR) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 29/08/2017 01/09/2017 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
8 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 04/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
9 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รุ่นที่ 1 13/03/2017 17/03/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี
10 พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
11 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
12 โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะวิทยากรกระบวนการในการบริหารจัดการเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ 21/09/2017 23/09/2017 รร.มารวยการ์เด้น
13 การประชุมเชิงปิบัติการ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 24/07/2017 05/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
14 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สู่จิตบริการภายใต้ อัตลักษณ์วิทยาลัยคุณธรรม รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 30/06/2017 02/07/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา
15 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
16 การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 27/11/2017 22/12/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
17 หลักสูตรข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท
18 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
19 ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์
20 เรื่อง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. รุ่นที่ 1 09/08/2017 11/08/2017 โรงแรมพรินเซสริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
21 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 7 11/10/2016 27/01/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ
22 พยาบาลพี่เลี้ยง รุ่นที่ 1 28/07/2017 29/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
23 หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 1 26/07/2017 29/07/2017 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
24 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 03/07/2017 27/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
25 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำทะเบียนมะเร็ง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 30/07/2017 08/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
26 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 1 10/04/2017 12/04/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
27 พัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการเป็นองค์กรคุณธรรม รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 05/08/2017 07/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา
28 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 04/07/2018 27/07/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช
29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Research and innovation for Strengthening Maternal and Child Health car รุ่นที่ 1 17/08/2017 18/08/2017 โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
30 อบรมข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/08/2017 30/08/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
31 บริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 15/08/2017 16/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
32 อบรมฟื้นฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 17/05/2018 20/06/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช
33 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟู และเสริมสร้างทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 05/06/2017 05/06/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
34 การอบรมข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 27/11/2017 22/12/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
35 พัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 29/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
36 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 18/01/2017 27/01/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก
37 ประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 5 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
38 พัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความสุข รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 29/07/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น
39 หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 26/07/2017 26/07/2017 วิทยาลัยวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
40 การพัฒนาคุณภาพการบริการในยุคThailand ๔.๐ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/11/2017 02/11/2017 ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
41 การดูแลโรคเรื้อรั้ง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/08/2017 07/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
42 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่) รุ่นที่ 3 กลุ่มที่ 1 03/08/2017 17/11/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี
43 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/09/2017 30/09/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
44 อบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 20/09/2017 19/10/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี
45 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือด 02/03/2018 02/03/2018 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี
46 โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 15/08/2017 17/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
47 โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 15/08/2017 17/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
48 โครงการการสร้างเสริมสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ 1 15/08/2017 17/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
49 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 22/08/2017 25/08/2017 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
50 การพัฒนาคุณภาพการบริการในยุคThailand ๔.๐ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/11/2017 02/11/2017 ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
51 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ (Refresh) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 06/09/2017 09/09/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแก่น
52 การพัฒนาคุณภาพการบริการในยุคThailand ๔.๐ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 01/11/2017 02/11/2017 ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
53 ฟื้นฟูเวชปฎิบัติ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 19/08/2017 22/08/2017 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดตรัง
54 เรื่อง “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 26/07/2017 26/07/2017 สำนักบริหารกลาง กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
55 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้ 05/06/2017 09/06/2017 โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
56 การพัฒนาคุณภาพการบริการในยุคThailand ๔.๐ รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 2 26/07/2017 26/07/2017 ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
57 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Research and innovation for Strengthening Maternal and Child Health car รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 18/08/2017 26/08/2017 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์