บริการขั้นพื้นฐาน

  5.1 การคมนาคมขนส่ง

 • ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 1 สายต่อเขตเทศบาลลับแลควบคุม-เขาน้ำตก หมายเลข 1043 ความยาว 3.417 กิโลเมตร ผ่านตำบลฝายหลวงหมู่ที่ 1,2,5,6 และ9
 • ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ

ลำดับ

ชื่อสายทาง

ความยาว

วันที่ถ่ายโอน

หมายเหตุ

1

2

3

4

ลำดับ

5

6

7

8

9

10

11

อต.2006 บ้านต้นม่วง-บ้านแม่พูล

อต.2034 บ้านน้ำท่วม-บ้านฝายหลวง

อต.3003 บ้านนารี

อต.3009 บ้านนาโป่ง-บ้านท้องลับแล

ชื่อสายทาง

อต.3112 ทางเข้าม่อนจำศีล

อต.3151 บ้านหนองนาเกลือ

อต.4195 บ้านนารี-บ้านห้วยปู่เจ้า

อต.3062 บ้านฝายหลวง-บ้านห้วยมูล

ถนน คสม. สายนาเหล็ก-วัดม่อนใหญ่

ถนน คสม. สายชำบอน-ห้วยตูบข้าว

ถนน คสม. สายวัดม่อนใหญ่-ม่อนป่าหนาด

3.565

3.169

1.800

1.000

ความยาว

0.202

1.737

1.100

5.216

0.530

1.000

0.500

8 ส.ค. 2546

13 ก.พ. 2546

13 ก.พ. 2546

13 ก.พ. 2546

วันที่ถ่ายโอน

13 ก.พ. 2546

13 ก.พ. 2546

13 ก.พ. 2546

13 ก.พ. 2546

13 พ.ค. 2551

13 พ.ค. 2551

13 พ.ค. 2551

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท

หมายเหตุ

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท

สนง.จ.อุตรดิตถ์

สนง.จ.อุตรดิตถ์

สนง.จ.อุตรดิตถ์

 • ถนนคอนกรีต จำนวน  18.126  กิโลเมตร
 • ถนนลาดยาง  จำนวน  19.289  กิโลเมตร
 • ถนนลูกรัง  จำนวน  15.642  กิโลเมตร
 • สะพาน  จำนวน 8  แห่ง
 • รางระบายน้ำ  จำนวน 3  กิโลเมตร

สภาพถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และลูกรัง การสันจรไป-มา ของประชาชนยังไม่สะดวกเท่าที่ควร

5.2 การไฟฟ้า

 • การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตตำบลฝายหลวงดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์โดยให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน จำนวน 13 หมู่บ้าน 3,899 ครัวเรือน และมีครัวเรือนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริการกระแสไฟฟ้าไม่ครอบคลุม จำนวน 97 ครัวเรือน
 • ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 18 ครัวเรือน

5.3 การประปา

การให้บริการด้านการประปาในเขตตำบลฝายหลวง ดำเนินการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน มีทั้งหมด 16 แห่ง บริหารจัดการประปาหมู่บ้านโดยองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 3 (บ้านนารี,ชัยพัฒนา) หมู่ที่ 4 (บ้านม่อนนางแหลม,บ้านม่อนป่างิ้ว) หมู่ที่ 11 (บ้านทุ่งพัฒนา) และหมู่ที่ 13 (บ้านปากทางเหนือ)

 5.4 โทรศัพท์

 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 20 แห่ง
 • เสาขยายสัญญาณโทรศัพท์เครือข่าย ดีแทค, จี เอส เอ็ม, ทรูมูฟ อย่างละ 1 แห่ง

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ไม่มี