ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

——————————————-

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  หมู่ที่  10  บ้านท้องลับแลพัฒนา  ตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตามแบบที่ อบต.กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ( ราคากลาง   1,188,000.-บาท )

                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้.-

1.เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  594,000.-บาท  และต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียวเท่านั้น

2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ฝายหลวง  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  3  สิงหาคม  2560  ระหว่างเวลา  10.00  น.  ถึง  11.00  น.               ณ   บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  หมู่ที่  10  บ้านท้องลับแลพัฒนา  ตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล     จังหวัดอุตรดิตถ์  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่  3  สิงหาคม  2560   เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่  26  กรกฎาคม  –  10  สิงหาคม  2560  (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล   จังหวัดอุตรดิตถ์  และในวันที่  11  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอลับแล  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  15  สิงหาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  14.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร   การซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  ที่ว่าการอำเภอลับแล  ตำบลศรีพนมมาศ  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคาชุดละ  1,500.-บาท  ได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในระหว่างวันที่  26  กรกฎาคม  –  10  สิงหาคม  2560  (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 – 5545 – 0478  และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์  www.failuang.go.th  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง

 

ประกาศ   ณ   วันที่   26   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.  2560

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น