วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

” พัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า บริการชาวประชาอย่างทั่วถึง “

พันธกิจ

1.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย และอยู่อย่างเป็นสุข มีรายได้ และการครองชีพที่เหมาะสม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

2.  ส่งเสริม พัฒนา  ผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า ให้มีคุณภาพปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครองของประชาชน

4.  พัฒนา  อนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พลังงาน วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามทุกพื้นที่

5.  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค